Täiskasvanute haridus

Harmi mõisa atmosfäär on loodud nii laste kui ka täiskasvanute koolitamiseks. Alates 2020. aasta sügisest toimuvad Harmis ka kursused, mis on suunatud just täiskasvanutele. Täpsem info ja ajakava septembris 2020.

 

Täiskasvanud õppijate õppetöö korraldus:

Kursused toimuvad reeglina õhtustel aegadel või nädalavahetustel. Kursuste läbiviimine toimub õppepäevade (loengu, seminari või praktilise töö) ja iseseisva töö vormis.

Kursusele osalemine ja registreerumine
Kursusel osalemiseks tuleb õppijal end eelnevalt registreerida e-posti või telefoni teel. Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni või tähtaja saabumiseni. Üldjuhul on registreerimise tähtaeg 5 päeva enne koolituse algust. Registreerimist võib haridusselts pikendada juhul, kui ei ole registreerunud piisav arv soovijaid. Kursuse õppijate miinimum arvu kinnitab MTÜ juhatus. Juhul, kui kursus on täitunud, siis on võimalus registreerida end reservnimekirja. Vabaneva koha tekkimisel võetakse õppida soovijaga ühendust.

Kursuse ärajäämine
Kuulajate vähese huvi tõttu on korraldajatel õigus kursus ära jätta ning õppijaid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel. Juba tasutud õppemaks makstakse õppijatele tagasi.

Tasumine
Maksmistähtaegadest ja muudest nõuetest teavitatakse õppijaid kursuste reklaamis ja harmi.ee kodulehel. Juhul, kui õppija katkestab õpingud omal soovil õppetöö jooksul, on ta kohustatud tasuma kogu õppetöö eest. Maksta on võimalik pangaülekandega Harmi haridusseltsi kontole (eraisik) või arve alusel (ettevõte). Haridusselts võib avada ka alla miinimumarvu õpilastega gruppe ja pakkuda erinevaid lähenemisi.

Kursusest loobumine ja õppemaksu tagastamine
Kui õppijal ei ole võimalik juba registreeritud kursusest osa võtta, tuleb sellest Harmi haridusseltsi teavitada enne kursuse algust niipea kui võimalik. Palume jälgida registreerimise tähtaegu! Kui kursus on juba alanud, on õppetasu võimalik tagasi taotleda hiljemalt pärast esimest loengut. Hilisemaid pretensioone rahuldatakse vaid erandkorras.

Kursuse lõpetamise tingimused
Kursuse lõppedes väljastatakse õppijale tunnistus või tõend. Tunnistuse saamise eelduseks on õpiväljundite hindamise sooritamine (näit. test). Muul juhul väljastatakse tõend õppetöös osalemise kohta, mis sisaldavad õpitud teemasid, mahtu, aega ja koolitaja nime. Tunnistuse väljastamiseks ja tulumaksu tagasisaamiseks küsitakse andmebaasis registreerimisel Teilt isikukoodi.
Õppetöö korraldust käsitletakse kui lepingut õppija ja kooli vahel.

TÄIENDKOOLITUSASUTUSE TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

– Täienduskoolitusasutuses töötavad koolitajad on reeglina kõrgharidusega ja väga head valdkonnatundjad. Lähtudes koolituse spetsiifikast omavad nad praktilist töö- ja koolituskogemust.
– Anname kaasaegseid, teoreetilisi ja praktilisel kogemusel põhinevaid teadmisi.
– Lähtume kliendi vajadusest nii sisu kui vormi osas, kasutame paindlikke meetodeid, loome toetava ja positiivse suhtlus- ja õpikeskkonna.
– Õppekavad valmivad oma ala asjatundjate ja koolitajate kaasabil ning arvesse võetakse kliendiuuringute tulemusi.
– Koolitustel kogutakse õppijate tagasisidet ja rahulolu protsent peab olema vähemalt 80.
– Küsime, kas koolitused vastasid püstitatud eesmärkidele ja omandatud teadmised rakendatavad igapäevatöös, kas koolitajad olid pädevad ja kompetentsed, kas õppepäeva ülesehitus ja kasutatavad õppemeetodid mitmekesised ja haaravad,  kas koolitusmaterjalid olid inforikkad ja uudseid teadmisi pakkuvad ning nende vormistus korrektne ja käepärane, kas õppetingimused – ruum, valgustus, esitlustehnika, puhkeruum ja abiruumid sobivad ning pakutavad kohvi- ja lõunapausid maitsvad ja piisavad. Kliendisuhtluses küsime, kas infoliikumine oli õigeaegne ja piisav.