Avaldatud mais 2020 Kose Teatajas.

Praegu maailmas aset leidev eriline aeg on hea hetk mõtisklemiseks, milliseid otsuseid on tehtud ning mida tulevikus teisiti teha. Harmis tegutsev Gaia kooli individuaalõppekeskus on saanud kinnitust, et paindlik ja väike kollektiiv on praeguseks eriolukorraks nagu loodud.

Gaia kool Tallinnas on juba loomise ajal olnud suunatud väikestele klassikomplektidele, kus iga laps saaks oma „rätsepaülikonna“ ehk õpet vastavalt tema vajadustele, oskustele ja pädevustele, sealhulgas kaotamata oma uudishimu ja erinäolisuse. Endise Harmi kooli ümber koondunud laste ja lapsevanemate kogukond liitus Gaia kooliga 2019.aasta novembris ning liitumise hetkest oli selge, et nii nagu üle maailma jagavad ka Kose vallas paljud pered samu väärtushinnanguid, soovivad oma lastele uusi (taasavastatud vanu) õppemeetodeid ja keskkonda ning kellele on Gaia maailmavaated arusaadavad ja südamelähedased. Peamine kasvatuseesmärk on õnneliku, endaga rahuloleva, kaasinimestest ja keskkonnast hooliva inimese areng. Seda saab aga kõige edukamalt teostada väikeses ja looduslähedases kollektiivis.

Paljud psühholoogid ning haridusspetsialistid on meedias viimastel nädalatel välja toonud, et praeguses eriolukorras on eelisseisus olnud taolised väikesed koolid/klassid/õppegrupid ning „pered, kes on teinud oma aastate jooksul kujunenud väärtuste ja võimete alusel kaalutletud otsuse võtta ise vastutus oma laste haridustee ja õpikeskkonna kujundamise eest ning on seejuures õnnelikud ja tulevad võetud vastutuse ja vabaduse kandmisega suurepäraselt toime.“ (Kadi Künnapuu ja Irja Toots: lapsevanema roll distantsõppes ja koduõppes. ERR 23.04). Võib julgelt öelda, et kuigi Harmi IÕK oli hetkeks samuti erilisest olukorrast kohkunud, olid nii õpetajad lapsed kui ka lapsevanemad kiired kohanejad ning paindlikud ja teadlikud lahendused juba tööplaanis sees. Seda suurel määral seetõttu, et on ka lastevanemate valmisolek vastutuseks ning ka lapsed on Harmi keerulise ajaloo tõttu iseseisvateks ning julgeteks kasvanud.

Et selgitada Harmi individuaalõppekeskuse õppimise süsteemi, saab hetkel palju paralleele tuua nii koduõppijate kui ka distantsõppijate elust. Eelkõige peavad kõik juhinduma samadest seadusega pandud kohustusest järgida Eesti riiklikku õppekava ja seal toodud õpieesmärke Õppimine ei ole teatavasti vaid õpiku ja töövihiku läbimine õppeaasta jooksul, vaid olulisim on pidev seoste tekitamine juba olemasolevate teadmiste peale ning pidev uute teadmiste kasvatamine. Selleks, et seoste tekitamine oleks lapsele loomupärasem on teatud teemade õppeks parim hoopis projektõpe, õuesõpe või mingi teema läbimine koos teise ainega kahasse. Kindlasti ei ole ka meil kadunud õpikud ja töövihikud, kuid õpe kui selline on palju avaram. Samuti on meil palju vabamad käed muuta õppetegevuste olemust, kui juhtub midagi ootamatut nagu näiteks lemmiklooma surm või eriolukord.

Harmi individuaalõppekeskuses õppimiseks annab Gaia kool igale lapsele talle sobiva „rätsepaülikonna“ ehk õpib lapse vajadusi tundma ning seejärel koostatakse (riikliku õppekava alusel) individuaalne õppekava, mis lähtub lapse vajadustest metoodika osas ning kus määratletakse, kuidas toimub õppetöö. Individuaalõppe eesmärgiks on võimaldada igale õppijale jõukohane koormus ning sobilik metoodika õppekava läbimiseks. Selleks, et toetada ka sotsiaalseid võimekusi ning anda lastele kogukonnatunnetust käiakse tööpäevadel ja kellaaegadel rühmadena koos Harmi koolimajas, kus lapsi juhendavad õpetajad. Gaia koolis kasutatakse kujundavat hindamist, mis tähendab, et lapsele antakse õppeprotsessist tagasiside tekstina ning õpilane saab pidevalt aru, mis on tema oskused ning mida peab veel harjutama. Oleme veendunud, et selline hindamisüsteem kasvatab ennast analüüsivaid, vastutust võtvad noori ning antud süsteem surub nii lapsi kui lapsevanemaid mugavustsoonist välja.

Niisiis oleme ajaloos hetkes, kus on võimalik tervitada mitmekesisust haridusmaastikul. Osaks Gaia kogukonnast on võimalik saada, kui ka teie pere hindab loodusõppe ja pärimuskultuuri õppesuundasid, selle kõrvale rohkelt projekti-, õue- ja avastusõpet ning on valmis panustama kogukonnaellu ja muutusesse Eesti haridusmaastikul. 2020/21 õppeaastal ootame lapsi 1.-6.klassi ja selleks, et Gaia kooli Harmi IÕK-ga liituda on vajalik saata avaldus info@gaiakool.ee, kuhu lisada lapse nimi, sünniaeg, vanema kontakttelefon ja e-mail ning fakt, et soov kehtib Harmi individuaalõppekeskuse kohta.